Načítám, čekejte prosím...

Všeobecné obchodní podmínky

Navštívením webového portálu https://www.fakturas.cz, dále jen Fakturas, potvrzuje návštěvník webu, dále jen Uživatel i Poskytovatel systému Fakturas, svůj závazek řídit se těmito obchodními podmínkami. Poskytovatel systému Fakturas je Michal Novák, trvalým pobytem Kloboučnická 1438/18, Praha 4, 140 00, IČ: 02775093, neplátce DPH. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi Poskytovatelem na straně jedné a Uživatelem na straně druhé. Uživatelem se rozumí právnická či fyzická osoba, která navštívila Fakturas.

1. Obecné podmínky

1.1 Poskytovatel si vyhrazuje právo na zamezení přístupu uživatelům, kteří budou zkoušet překonat zabezpečení Fakturas nebo jej nadměrně zatěžovat (vytváření x stovek faktur denně).

2. Práva a povinnosti Uživatele

2.1 Uživatel systému Fakturas nesmí poškozovat dobré jméno Poskytovatele.

2.2 Uživatel je povinen chránit své přístupové jméno a heslo k systému Fakturas před zneužitím třetí stranou.

3. Práva a povinnosti Poskytovatele

3.1 Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz systému Fakturas. Porušením povinnosti Poskytovatele zajistit nepřetržitý provoz systému Fakturas není přerušení provozu vzniklé z neodvratitelných objektivních důvodů (např. odstávka elektrické energie, výpadek přípojného bodu k internetu apod.) nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů Poskytovatele do systému Fakturas.

3.2 Poskytovatel nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou používáním systému Fakturas.

3.3 Pokud Uživatel způsobí Poskytovali škodu nesprávným používáním systému Fakturas nebo poškodí dobré jméno Poskytovatele, může Poskytovatel zrušit Uživateli přístup k systému Fakturas.

3.4 Poskytovatel má právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky. Na změny v obchodních podmínkách musí Poskytovatel Uživatele upozornit e-mailem.

4. Ceny

4.1 Fakturas je bezplatný nástroj, který funguje zcela zdarma a bez omezení - všechny funkce jsou dostupné všem uživatelům.

5. Ochrana osobních údajů

5.1 Poskytovatel prohlašuje, že data budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

5.2 Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů a jejich uložením do interní databáze systému Fakturas.

6. Odpovědnost

6.1 Poskytovatel odpovídá Uživateli za škodu, kterou mu způsobil porušením povinností vyplývajících z těchto podmínek, neodpovídá však za ušlý zisk Uživatele.

6.2 Poskytovatel neodpovídá Uživateli za škodu, která mu vznikne tím, že Uživatel nesplní kteroukoliv z povinností stanovených mu těmito podmínkami.

6.3. V případě, že nesplněním kteréhokoliv ze závazků Uživatele stanovených v těchto podmínkách vznikne Poskytovateli škoda, je Uživatel povinen tuto škodu Poskytovateli nahradit.